Гол контент руу алгасах

ТӨРИЙН АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАНД ЗОРИУЛСАН ЖЕНДЭРИЙН ЦАХИМ СУРГАЛТ


NHRCM
Элсэлт Хаагдсан
Жендэрийн цахим сургалтын модуль нь танилцуулга болон "Жендэрийн тэгш байдлын талаарх үзэл баримтлал, үндсэн ойлголт"; "Байгууллага, хамт олныг манлайлахад жендэрийн талаар анхаарах асуудал"; "Жендэрийн тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн түншлэл, хамтын ажиллагаа" гэх хэсгүүдээс бүрдэнэ. Цахим сургалтын үндсэн хэсэг нь үе шаттайгаар зохиогдсон тул нэг хэсгийг үзэж дуусган бататгах тест бөглөснөөр дараагийн хэсэг рүү шилжих боломжтой. Дээрх үндсэн хэсгүүдийг судалж дууссаны дараа жендэрийн асуудлаар эзэмшсэн мэдлэг, чадвараа бататган цахим шалгалт өгөх боломжтой болно. Тус шалгалтанд 80-аас дээш хувийн амжилттай үнэлэгдвэл “Төрийн албаны удирдах ажилтнуудад зориулсан жендэрийн цахим сургалт”-д хамрагдсаныг нотлох Ж1 сертификат олгогдох бөгөөд хүсвэл танд цахим шуудангаар илгээх болно.
  1. Хичээлийн дугаар

    gender01
  2. Хичээл Эхлэх

  3. Хичээл Дуусах

  4. Estimated Effort

    01:30